POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Administratorem niniejszej strony internetowej („Serwis”) jest "Alaya Diamonds" Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, NIP: 525-281-38-57, REGON: 385427639 („Administrator”).

Niniejsza polityka ochrony prywatności oraz plików Cookies („Polityka Prywatności”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, a także zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Prosimy uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora, z zastrzeżeniem wymogów odnośnie udzielenia odrębnych zgód na przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych lub podjęcia innych czynności w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.§1 

Definicje


1. Administrator – "Alaya Diamonds" Sp. z o.o., NIP: 525-281-38-57, REGON: 385427639, z adresem do doręczeń: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, adres kontaktowy poczty elektronicznej: biuro@alaya.nsolution.pl, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119/42 z dnia 4 maja 2016 r.).

5. Serwis, Sklep Internetowy - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, znajdujący się pod adresem www.alayadiamonds.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także Klient (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie).
Wszelkie terminy w Polityce Prywatności pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.§ 2

 Dane osobowe


1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.alayadiamonds.pl są przetwarzane przez "Alaya Diamonds" Sp. z o.o., która jest administratorem tych danych w rozumieniu RODO.

2. Dane osobowe, powierzone przez Użytkownika, tj.: imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres realizacji dostawy, adres poczty elektronicznej , numer telefonu, firma oraz NIP Użytkownika niebędącego Konsumentem, przetwarzane są w następujących celach:
a) nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy z Użytkownikiem, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.alayadiamonds.pl, w tym do realizacji dostaw produktów do klientów przez firmę kurierską za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO);
c) realizacji płatności za zamówienia (jeśli wybrany zostanie sposób płatności przelewem on-line) - przekazanie do operatora płatności (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO);
d) realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c) RODO), tj. wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),
e) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Sprzedawcę również w celu przekazywania informacji o sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
f) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), np. w celu dochodzenia i egzekwowania roszczeń Administratora, odpowiedzi na zapytania Użytkowników, blokowania dostępu do Serwisu w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Administratora, działań wymienionych w § 4 ust. 1 Polityki Prywatności, a także przygotowania propozycji ofert produktów oferowanych przez Administratora w Serwisie.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi wymóg umowny - brak podania danych lub – w przypadkach gdy jest niezbędna – brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie Internetowym www.alayadiamonds.pl.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie klienta Użytkownik może samodzielnie edytować i usuwać. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia całego konta klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres poczty elektronicznej Sklepu www.alayadiamonds.pl.

5. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, tj. w sposób pozwalający na prognozowanie preferencji Użytkownika (w szczególności w zakresie wskazanym w § 4 ust. 2 lit b) – d) niniejszej Polityki Prywatności). Profilowanie ma na celu umożliwienie optymalnego dostosowania funkcjonalności Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Użytkownika.

6. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika (np. na potrzeby realizowania usługi Newsletter), Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (i) w celach marketingu bezpośredniego lub (ii) w szczególnych sytuacjach, jeśli dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.

8. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora za naruszające przepisy prawa.§3

Rodzaje wykorzystywanych Cookies


1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
§4

Cele wykorzystywania Cookies


1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
a) identyfikacji Użytkowania zalogowanego w Sklepie Internetowym;
b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkowników (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;
c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords - administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA.§5

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies


1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.§6

Zmiany Polityki Prywatności


1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu świadczenia przez Sprzedawcę usług elektronicznych oraz zawierania umów na odległość, dostępnego w Serwisie („Regulamin”).

2. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą wprowadzone zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie i udostępniane w Serwisie.  Image
Image
Image

INSTAGRAM

Newsletter